Projekte
Avancimi i të Diplomuarve dhe zhvillimi i kapaciteteve universitare në Shqipëri/ GRADUA
                                                                    
 Projekti do të mbështesë universitetet shqiptare duke krijuar një model të përputhjes së kërkesës me ofertën, bazuar në databazën e të diplomuarve nëpërmjet: mbledhjes së të dhënave për performancën e diplomuar; lehtësimin e bashkëpunimit midis IAL-ve dhe biznesit; lehtësimi i vendosjes së të diplomuarve në tregun e punës. Informacioni aktual në Shqipëri në fakt është mjaft i shpërndarë për një monitorim të vazhdueshëm dhe efektiv mbi sistemin e trajnimit, tregun e punës dhe lidhjen midis tyre, dhe për të parashikuar kërkesat e aftësive të nevojave të tregut të punës. Projekti do të mbështesë kështu universitetet shqiptare duke krijuar një model të përputhjes së kërkesës së integruar të kërkesës bazuar në bazën e të dhënave të të diplomuarve (në modelin e zhvilluar në Itali) përmes:
i) grumbullimin dhe analizimin e të dhënave për performancën e diplomuar dhe universitetet, lëshimin e dokumentacionit të besueshëm, të vazhdueshëm dhe të azhurnuar për vlerësimin e sistemit të arsimit të lartë në mbështetje të procesit të reformës në vazhdim;
ii) lehtësimin e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë dhe botës së biznesit (shërbimet online të bazuara në TI janë zhvilluar dhe vënë në dispozicion të të diplomuarve, stafit dhe firmave universitare);
iii) lehtësimin e vendosjes së të diplomuarve në tregun e punës
Partneri kryesor: Universiteti Bujqësor i Tiranës (AUT-UBT)
Partnerët:
Universiteti i Tiranës (UT)
Universiteti i Arteve Tiranë (UART)
Universiteti Europian i Tiranës (UET)
Universiteti i Mjekësisë, Tiranë (UMT)
Universiteti Europian i Tiranës (UET)
Universiteti Polis (U_POLIS)
Universiteti Katolik “Zonja e Këshillit të Mirë” (UniKZKM)
Albanian University (AU)
Alma Mater Studiorum Università di Bologna (UNIBO)
Università degli Studi di Siena (UNISI)
University of Barcelona (UB)
University Institute of Lisbon (ISCTE-IUL)
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë (CCIT)
Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea (AL)
Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve (MARS)
Associated partners: United Nations Development Programme (UNDP
Person kontakti:
Dr. Alma Afezolli
 
       
 
 
 
Në Linjë

Kemi 181 vizitorë e asnjë përdorues në linjë

Mirësevini në faqen e Universitetit Politeknik të Tiranës

Veprimtari

Veprimtari

Njoftim- Hapet faza e aplikimeve per pjesemarrje ne programet e Nxitjes se Punesimit nga data 03.07.2018 deri ne date 03.08.2018

Krijuar: 23 Korrik 2018 Ndryshimi i fundit: 23 Korrik 2018 Vizita: 202

Në zbatim të Programeve të Nxitjes së Punësimit,Programeve për të rinjtë dhe Formimit në Punë,Shërbimi Kombëtar I Punësimit hap fazën e aplikimeve për pjesëmarrje në programet e Nxitjes së Punësimit nga data 03.07.2018 deri në datë 03.08.2018.

Në mbështetje të Ligjit Nr.7995,datë 20.09.1995 "Për Nxitjen e Punësimit",i ndryshuar;mbështetur ne VKM nr.873,datë 27.12.2006 (ndryshuar me VKM nr.187,datë 2.4.2014) (i përditësuar) "Për masën e financimit,kriteret dhe procedurat e zbatimit të programeve të praktikave profesionale për punëkërkuesit e papunë,që kanë mbaruar arsimin e lartë,brenda apo jashtë vendit",kërkojmë bashkëpunimin tuaj mbi orientimin e studentëve të sapodiplomuar pranë Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Kombëtar të Punësimit Tiranë,me qëllim pjesëmarrjen e tyre në këtë program.

Përfshirja e punëkërkuesve në programet e praktikave profesionale bëhet duke patur parasysh vendbanimin e tyre,pra për studentët e sapo diplomuar të cilët kanë më pak se 24 muaj,që i kanë përfunduar këto studime me gjendje civile në Tiranë duhet të paraqiten pranë Zyrës së Punës Tiranë,ndërsa studentët e tjerë të sapo diplomuar të cilët e kanë gjendjen civile në rrethe mund t'i orientoni për të aplikuar pranë zyrave përkatëse të punësimit.

Gjatë periudhës së praktikës profesionale,punëkërkuesit kanë mundësinë të përfitojnë eksperiencë në punë si dhe të marrin një mbështetje financiare për cdo muaj praktike profesionale 100% e nivelit bazë të pagesës së papunësisë.Pas përfundimit të kryerjes së praktikës profesionale studentët pajisen me certifikatë.

Faleminderit për mirëkuptimin!

Njoftim- Kuotat per vitin 2018-2019

Krijuar: 03 Korrik 2018 Ndryshimi i fundit: 03 Korrik 2018 Vizita: 1132

Njoftim- Kuotat per vitin 2018-2019

Njoftim - Informacion rreth lehtësimit të studimeve në gjuhën angleze për studentët shqiptarë në Universitetet Ukrainase

Krijuar: 20 Qershor 2018 Ndryshimi i fundit: 22 Qershor 2018 Vizita: 326

MASH e Ukrainës informon se është e mundur që qytetarët e huaj të studiojnë në gjuhën angleze falas në universitetet ukrainase nëse:

               Universiteti ka licencë për mësimdhënie të degës përkatëse në anglisht;

               Këshilli shkencor (pedagogjik) dhe Sindikata e Universitetit përkatës është dakort;

               Studentët e huaj do duhet të studiojnë gjuhën ukrainase si disiplinë të ndarë;

 Gjithashtu, studentët e huaj do të marrin bursë studimi gjatë semestrit të parë. Për të vijuar me bursën e studimit në të ardhmen, studentët e huaj duhet të arrijnë rezultate të larta dhe nota të mira. Këto rregulla janë njësoj edhe për qytetarët ukrainas. Në Ukrainë ka dy lloje bursash studimi:

               Një bursë bazë nëse mesatarja e notave është më e lartë se 80 nga 100;

               Një bursë e lartë nëse mesatarja e notave është më e lartë se 90 nga 100;

 Në disa universitete, kufiri i mesatares së notave mund të jetë më i ulët për ruajtjen e bursës dhe sasia e saj mund të ndryshojë. Gjithashtu, informohemi që edhe pse ka kaluar deadline kandidatët ka shumë mundësi të pranohen.

 Bëjmë me dije tërë studentët e interesuar se Universiteti Politeknik i Tiranës ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin Kombëtar të Radio Elektronikës së Kharkiv-it.

 

Njoftim - "Kursi Fillestar i Oficerit të Forcës Ajrore", Qendra e Personel Rekrutimit në Forcat e Armatosura

Krijuar: 13 Qershor 2018 Ndryshimi i fundit: 22 Qershor 2018 Vizita: 392

Qendra e Personel Rekrutimit në Forcat e Armatosura, do të rekrutojë 2 (dy) kandidatë për të ndjekur “Kursin Fillestar të Oficerit të Forcës Ajrore”, i cili do të zhvillohet në periudhën 01 janar 2019-19 korrik 2019, në Akademinë Ushtarake Mbretërore të Forcës Ajrore Kranwell, në Britaninë e Madhe.

 Kriteret e pranimit të kandidatëve:

  • Të ketë shtetësi shqiptare.
  • Të mos jetë i dënuar apo i ndjekur penalisht nga organet e drejtësisë brenda dhe jashtë vendit.
  • Të jetë në moshë jo më shumë se 26 vjeç e 5 muaj, në ditën e fillimit të vitit akademik.
  • Të ketë përfunduar studimet “bachelor”, brenda ose jashtë vendit, në degët inxhinieri elektronike, informatike, telekomunikacioni ose teknologji informacioni dhe komunikimi, të njohur dhe ekuivalentuar nga Ministria e Arsimit dhe Sporteve të Republikës së Shqipërisë.
  • Të ketë notën mesatare të lëndëve të të gjitha viteve të arsimit të lartë (bachelor), jo më pak se 6 ( gjashtë).
  • Kandidatët duhet të kenë njohuri të gjuhës angleze në nivelin IELTS minimumi 5.5 pikë.
  • Të ketë gjatësinë trupore jo më pak se 170 cm për meshkujt dhe jo më pak se 165 cm për femrat.
  • Të mos jetë i larguar nga puna në administratën qendrore ose lokale (nëse ka qenë i punësuar para aplikimit), për shkelje të dispozitave të kodit të punës ose legjislacionit në fuqi.
  • Të ketë një trup me fizik të rregullt, të shëndetshëm nga të gjitha pikëpamjet, pa asnjë mangësi apo shenja që deformojnë pamjen.
  • Të mos jetë bartës i virusit HIV, Hepatit B dhe SST (Sëmundje Seksualisht të Transmetueshme), apo të ketë qenë ose të jetë përdorues i lëndëve narkotike.

 Periudha e regjistrimit të kandidatëve deri më 25 Korrik 2018.

 Adresa: Qendra e Personel Rekrutimit, Rruga e “Dibrës”, Tiranë.

 Kontakt: Tel:  + 355 42 34 85 88

 Faqen zyrtare të internetit të Ministrisë së Mbrojtjes (Website).

 Mod.gov.al /news room/ njoftime.