Projekte

1st International Conference: “Engineering and Entrepreneurship”, Tirana, Albania, 17-18 November 2017.
Dear Colleagues and Partners,
We are pleased to invite you to the 1st International Conference “Engineering and Entrepreneurship” 2017, organized by Mechanical Engineering Faculty, Polytechnic University of Tirana (PUT), which will be held in Albania, on 17-18 November, 2017.

For more information: 1st International Conference PUT, ICEE 2017

ICEE Paper Template

 

Në Linjë

Kemi 43 vizitorë e asnjë përdorues në linjë

Mirësevini në faqen e Universitetit Politeknik të Tiranës

Studentët

Sesionet e Provimeve

Krijuar: 04 Tetor 2011

Sesionet e Provimeve

Datat e provimeve propozohen nga sekretaritë mësimore në bashkëpunim me departamentet, miratohen nga Dekani dhe shpallen jo më vonë se katër javë para fillimit të sesionit.

Nëse studenti nuk ka shlyer detyrimet e lëndës në kohën normale të zhvillimit të saj, ai duhet t’i shlyejë ato para fillimit të sesionit të provimeve, në periudhën e shpallur nga dekanati. Nuk lejohet shlyerja e detyrimeve të lëndës përgjatë sesionit të provimeve.

Studenti, nuk lejohet të hyjë më shumë se një herë në provimin e një lënde, brenda një sesioni. Studenti nuk mund të hyjë në të njëjtën ditë në dy provime në lëndë të ndryshme.

Studenti nuk mund të japë provim brenda një sesioni disiplina të ndërvarura nga njëratjetra. Disiplinat nuk mund të kenë ndërvarësi të shumëfishtë.

Studenti është i detyruar të paraqitet në provim me dokument identifikimi me fotografi (libreza e studentit/karta e identitetit si student i Universitetit Politeknik). Në të kundërt ai nuk lejohet të provohet dhe pasojat rëndojnë mbi studentin. Në përfundim të provimit, komisioni shënon në librezen e studentit notën e vlerësimit me numër e me fjalë, duke vënë firmën secili anëtar i komisionit.

Në provim nuk lejohet mbajtja dhe përdorimi i celularëve. Studenti që në provim përdor forma e mjete të palejueshme, përjashtohet nga provimi.

Provimet me shkrim bëhen të sekretuar dhe zgjasin 2-4 orë. Gjatë provimit mund të lejohet përdorimi i mjeteve ndihmëse. Sistemi i pikëve dhe konvertimi përkatës me notë, që përdoret në provimin me shkrim, i bëhet të njohur studentit para fillimit të provimit.

Në të gjitha format e organizimit të provimit, studenti merr vlerësimin përkatës nga komisioni jo më vonë se tre ditë pune nga data e dhënies së provimit. Vonesa në dhënien e rezultatit të vlerësimit ngarkon me përgjegjësi komisionin e provimit.

Komisioni shpall rezultatet e vlerësimit, para plotësimit të dokumentacionit përkatës sipas nenit 23 (fletët e provimit). Studenti ka të drejtë të sqarohet për çdo paqartësi nga ana e tij, ose të kundërshtojë rezultatin e marrë. Komisioni i vlerësimit është i detyruar të sqarojë studentin në lidhje me vlerësimin e bërë, duke ballafaquar përgjigjet e dokumentuar të studentit me tezën e zgjidhur.

Studenti ka të drejtë të ankohet, në rast se ndaj tij janë shkelur rregullat proceduriale gjatë zhvillimit të provimit ose nuk është dakord me vlerësimin e bërë. Ankesa duhet të depozitohet me shkrim brenda një afati prej 24 orësh nga shpallja e rezultatit në sekretarinë e dekanit. Kjo ankesë shqyrtohet nga Dekani, i cili mund të thërrasë për sqarime përgjegjësin e departamentit përkatës komisionin e provimit dhe vetë studentin dhe pas gjykimit të çështjes, merr vendimin përkatës të formës së prerë brenda tre ditëve. Vendimi i Dekanit përcakton nëse kërkesa e studentit është e drejtë ose jo. Kur ankesa është e drejtë Dekani e shpall të pavlefshëm rezultatin e vlerësimit për të cilin studenti është ankuar dhe vendos që studenti të rijapë provimin, me të njëjtin komision, të plotësuar edhe me anëtarë të tjerë, në një datë tjetër brenda sesionit ose jashtë tij, por jo më vonë se 5 ditë nga përfundimi i sesionit përkatës të provimeve. Procedura e ndjekur për zgjidhjen e ankesës si dhe vendimi i marrë regjistrohen në regjistrin e ankesave të studentëve.

Kreditet, frekuentimi

Krijuar: 29 Shtator 2011

Kreditet

 1. Një krediti të formimit universitar i korrespondojnë 25 orë mësimore pune të studentit (1 orë mësimore llogaritet 60 minuta). Sasia mesatare e punës së kryer nga studenti gjatë një viti studimesh universitare me kohë të plotë është 1500 orë mësimore (60 kredite), që përfshijnë orë në auditor dhe orë punë të pavarur.
 2. Orët e punës së pavarur të studentit, zënë jo më pak se gjysmën e fondit të përgjithshëm të 1500 orëve. Ngarkesa mesatare javore në auditor për leksione, ushtrime, seminare, laboratore është në intervalin 20-25 orë mësimore/javë.
 3. Studenti fiton kreditet korresponduese për çdo veprimtari formuese si; lëndë, praktika, diplomë, etj., vetëm në rastin e një vlerësimi pozitiv në verifikimin përfundimtar të dijeve të fituara prej tij.

Pjesëmarrja e studentëve në mësim

 1.  Studenti duhet të ndjekë të gjitha format e mësimdhënies së disiplinave të përcaktuara në planin mësimor. Masa e detyrueshme e frekuentimit të tyre ndryshon në funksion të tipit të aktivitetit mësimor që realizohet, duke i klasifikuar pjesërisht të detyrueshme dhe plotësisht të detyrueshme.

  a. Për të dy ciklet e studimit frekuentimi i leksioneve nuk është i detyrueshëm, ndërsa frekuentimi i seminareve dhe ushtrimeve është i detyrueshëm në masën jo më pak se 75% të numrit të seancave të zhvilluara.

  b. Frekuentimi i punëve laboratorike, punëve praktike dhe praktikave mësimore është plotësisht i detyrueshëm në masën 100% për të dy ciklet e studimit.

  2. Për format e mësimit me frekuentim të detyruar, të pjesshëm, kur studenti me ose pa arsye, nuk merr pjesë në mbi 25% të numrit të seancave të zhvilluara në një lëndë, shpallet i paklasifikuar dhe nuk lejohet të shlyejë detyrimet e mëtejshme të asaj lënde.
  Ai është i detyruar të ndjekë përsëri format e mësimit në vitin pasardhës me të njëjtën detyrë frekuentimi.

  3. Për format e mësimit me frekuentim plotësisht të detyrueshme, kur studenti me ose pa arsye nuk merr pjesë qoftë edhe në një seancë mësimi, departamenti përkatës i krijon studenti edhe një mundësi tjetër për të shlyer frekuentimin e detyruar para përfundimit të semestrit. Në rastet e përsëritjes së mungesave, studenti i ndjek ato në vitin pasardhës.

  4. Pjesëmarrja e studentit evidentohet rregullisht dhe kontrollohet nëpërmjet regjistrit të g/ab.rupit. Sekretaria mësimore kontrollon rregullisht frekuentimin e studentëve në aktivitetet mësimore, evidenton çdo shkelje të kufijve minimalë të pranuar dhe raporton rast pas rasti në dekanat shkeljet e konstatuara.

Transferimi i studimeve

Krijuar: 23 Korrik 2010

 

TRANSFERIMI I STUDIMEVE / PROGRAMET E DYTA TË STUDIMIT

I. Transferimi i studimeve në të njëjtin program studimi

A. Kriteret:

1. Studenti duhet të ketë grumbulluar nga Matura Shtetërore sasi pikësh më të larta se pragu minimal i pikëve që është arritur në programin e studimit të kërkuar në vitin përkatës.
2. Studenti duhet të ketë fituar jo më pak se 30 kredite në programin përkatës të studimit.
3. Për kryerjen e transferimit të studimeve në programin e studimit Arkitekturë, studenti duhet t'i jete nenshtruar nje konkursi pranimi të përafërt me konkursin e pranimit në UPT. Në të kundërt ai duhet t'i nënshtrohet konkursit tonë të pranimit dhe të renditet në grupin e fituesve.


B. Dokumentacioni i nevojshëm:

1. Formulari i aplikimit për program të dytë studimi, i plotësuar nga aplikanti.
2. Karta e studentit ose çdo dokument tjetër ku të vërtetohet që ka statusin e studentit në universitetin nga vjen.
3. Vërtetim në lidhje me programin e studimit dhe kursin ku ka qenë i regjistruar, vitin akademik që ka ndërprerë studimet.
4. Listën e detyrimeve të shlyera, kreditet dhe notat e fituara për çdo detyrim.
5. Programet e lëndëve që ka likujduar.
6. Vërtetim për pikët e fituara në maturën shtetërore.
7. Dokument identifikimi (kopje e noterizuar e kartës së identitetit ose pasaportës).II. Ndërrimi i programit të studimit


A. Kriteret:

1. Studenti duhet të ketë grumbulluar nga Matura Shtetërore sasi pikësh më të larta se pragu minimal i pikëve që është arritur në programin e studimit të kërkuar në vitin përkatës.
2. Studenti duhet të ketë marrë të gjitha kreditet e vitit të parë në programin përkatës të studimit me notë mesatare të ponderuar mbi 7.
3. Për kryerjen e transferimit të studimeve në programin e studimit Arkitekturë, studenti duhet t'i nenshtrohet konkursit të pranimit në UPT dhe të renditet në grupin e fituesve.


B. Dokumentacioni i nevojshëm:

1. Formulari i aplikimit për program të dytë studimi, i plotësuar nga aplikanti.
2. Karta e studentit ose çdo dokument tjetër ku të vërtetohet që ka statusin e studentit në universitetin nga vjen.
3. Vërtetim për pikët e fituara në maturën shtetërore.
4. Vërtetim në lidhje me programin e studimit dhe kursin ku ka qenë i regjistruar, vitin akademik që ka ndërprerë studimet.
5. Listën e detyrimeve të shlyera, kreditet dhe notat e fituara për çdo detyrim.
6. Programet e lëndëve që ka likujduar.
7. Dokument identifikimi (kopje e noterizuar e kartës së identitetit ose pasaportës).


 

 1. III. Program i dytë studimi

  A. Kriteret:

  1. Programi i dytë studimi bëhet me pagesë të plotë.
  2. Për programin e studimit arkitekturë, aplikanti duhet t'i nënshtrohet konkursit të pranimit.
  3. Renditja e kandidaturave për çdo program studimi bëhet mbi bazë të afërsisë së programeve të studimit dhe notës mesatare me të cilën kanë përfunduar studimet e para.


  B. Dokumentacioni i nevojshëm:

  1. Formulari i aplikimit për program të dytë studimi, i plotësuar nga aplikanti.
  2. Fotokopje e noterizuar e diplomës.
  3. Listën e notave, me kreditet e fituara.
  4. Planin mësimor dhe programet e lëndëve.
  5. Dokument identifikimi (kopje e noterizuar e kartës së identitetit ose pasaportës).


  IV. Procedura e aplikimit:

  1. Aplikimi për transferim studimesh/program të dytë studimi në Universitetin Politeknik të Tiranës bëhet individualisht pranë sekretarisë së Rektorit.
  2. Afati i aplikimit është deri në datën 24.09.2013. Për ata kandidatë që duan të transferojnë studimet në programet e studimit Arkitekturë dhe Urbanistikë, të cilët në bazë të kritereve tona, do të marrin pjesë në konkursin e pranimit, afati i aplikimit është deri më 26.08.2013.
  3. Dokumentat që janë në gjuhë të huaj duhet të përkthehen dhe të noterizohen.
  4. UPT ka të drejtë të bëjë verifikimin e dokumentacionit në institucionin nga vjen.
  Në zbatim të nenit 35 të Ligjit "Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë, theksojmë se Universiteti Politeknik nuk pranon dhe nuk shqyrton aplikime për transferim studimesh nga programe studimi të ciklit të parë që kanë më pak se 180 ECTS
Kampusi Digital Frankofon

Kampusi Dixhital Frankofon i Tiranes ofron:
* Hapesire per te punuar (mund te konsultoni librat e botuar)
* Te abonoheni ne disa baza te dhenash lidhur me informacionin teknik dhe shkencor
* Te asistoni ne konferenca shkencore lokale ose nderkombetare me ane te sistemit te viziokonferences

* Te porosisni artikuj ose teza nepermjet faqes se INIST-it
* Te ndiqni nje master ne distance si dhe mund te merrni pjese ne trajnimet qe organizohen nga kjo qender.

Informacion