Vende te lira pune...

Shtyp
Krijuar: 10 Qershor 2011

Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Teknologjise se Informacionit shpall vendet vakant si me poshte:

1. Departamenti i Inxhinierise Informatike shpall 2 (dy) vende pune per personel akademik ndihmes (laborante).

Kandidatet duhet te permbushin keto kritere:

 1. Te kete Diplome e Nivelit te Pare DNP ose Diplome e Integruar e Nivelit te Dyte DIND, (sistemi 5-vjeçar), ne Inxhinieri Informatike, Inxhinieri Kompjuteri ose Informatike.
 2. Te kete minimumi 3-vjet eksperience pune.
 3. Te kete njohuri te mira ne nje gjuhe te Komunitetit Europian. Gjuha angleze perben avantazh.

Te gjithe kandidatët duhet te paraqesin brenda datës 24.06.2011 pranë Zyrës së Burimeve Njerezore në Rektoratin e Universitetit Politeknik të Tiranës këto dokumenta:

 1. Kërkesë me shkrim për aplikim;
 2. Curriculum Vitae;
 3. Diplomën e studimeve universitare dhe listën e notave të noterizuar;
 4. Fotokopje të pasaportës ose kartës së indentitetit;
 5. Kopje të librezës së punës të noterizuar;
 6. Certifikate kualifikimi dhe trainimesh te ndryshme (ne rast se ka);
 7. Deshmi e gjuhes e noterizuar;
 8. Rekomandim nga punedhenesi i fundit;
 9. Raport mjekësor për aftësi në punë;
 10. Dëshmi penaliteti ose formular vetëdeklarimi.