Doktoratura FIE

Shtyp
Krijuar: 19 Dhjetor 2011

Universiteti Politeknik i Tiranës, njofton për hapjen e programeve te studimeve te doktorates ne Fakultetin e Inxhinierise Elektrike.

Kohë zgjatja e këtyre programeve të studimeve të doktoratës është të paktën, 3 vite dhe përfshijnë 60 kredite për studime të organizuara.Kuotat e pranimeve për vitin akademik 2011-2012, janë:_Inxhinieri Elektrike, me drejtimet :

Tarifa e apliklimit të dokumenteve për konkurrim është 2000 lekë..

·Kandidatët fitues duhet të paguajnë një tarifë 5000 lekë për regjistrim në programin e studimit të doktoratës ku janë shpallur fitues.

·Tarifa e shkollimit është 208 000 (dyqind e tete mijë) lekë.

Aplikimet duhet te dorezohen ne dekanatin e FIE nga data 19.12.2011 deri ne daten 06.01.2012

1. Kandidatët që aplikojnë për t’u regjistruar në një program studimi doktorate me dosje individuale, duhet të plotësojnë dokumentet e mëposhtme, sipas Udhëzimit të MASH Nr.21, datë 30/07/2009 .

Kriteret e pranimit janë: