FAU-Ndërtesat arsimore në Shqipëri: Analizë e zhvillimeve historike e tipologjike

Shtyp
Krijuar: 21 Dhjetor 2016 Ndryshimi i fundit: 26 Maj 2017 Vizita: 2386

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU) - Departamenti i Arkitekturës

Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR - Msc. Ledita Mezini:

Ndërtesat arsimore në Shqipëri: Analizë e zhvillimeve historike e tipologjike