FIE-Vlerësimi teorik dhe arritjet në rrjetet neurale. Aplikime në teknikat inxhinierike dhe veçanërisht në automatizimin industrial

Shtyp
Krijuar: 17 Janar 2017 Ndryshimi i fundit: 26 Maj 2017 Vizita: 1782

Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) - Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE)

 

Disertacion i paraqitur për mbrojtjen e gradës shkencore DOKTOR - Msc.Ing. Ermira Buzi:

FIE-Vlerësimi teorik dhe arritjet në rrjetet neurale. Aplikime në teknikat inxhinierike dhe veçanërisht në automatizimin industrial