Projekte
Avancimi i të Diplomuarve dhe zhvillimi i kapaciteteve universitare në Shqipëri/ GRADUA
                                                                    
 Projekti do të mbështesë universitetet shqiptare duke krijuar një model të përputhjes së kërkesës me ofertën, bazuar në databazën e të diplomuarve nëpërmjet: mbledhjes së të dhënave për performancën e diplomuar; lehtësimin e bashkëpunimit midis IAL-ve dhe biznesit; lehtësimi i vendosjes së të diplomuarve në tregun e punës. Informacioni aktual në Shqipëri në fakt është mjaft i shpërndarë për një monitorim të vazhdueshëm dhe efektiv mbi sistemin e trajnimit, tregun e punës dhe lidhjen midis tyre, dhe për të parashikuar kërkesat e aftësive të nevojave të tregut të punës. Projekti do të mbështesë kështu universitetet shqiptare duke krijuar një model të përputhjes së kërkesës së integruar të kërkesës bazuar në bazën e të dhënave të të diplomuarve (në modelin e zhvilluar në Itali) përmes:
i) grumbullimin dhe analizimin e të dhënave për performancën e diplomuar dhe universitetet, lëshimin e dokumentacionit të besueshëm, të vazhdueshëm dhe të azhurnuar për vlerësimin e sistemit të arsimit të lartë në mbështetje të procesit të reformës në vazhdim;
ii) lehtësimin e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë dhe botës së biznesit (shërbimet online të bazuara në TI janë zhvilluar dhe vënë në dispozicion të të diplomuarve, stafit dhe firmave universitare);
iii) lehtësimin e vendosjes së të diplomuarve në tregun e punës
Partneri kryesor: Universiteti Bujqësor i Tiranës (AUT-UBT)
Partnerët:
Universiteti i Tiranës (UT)
Universiteti i Arteve Tiranë (UART)
Universiteti Europian i Tiranës (UET)
Universiteti i Mjekësisë, Tiranë (UMT)
Universiteti Europian i Tiranës (UET)
Universiteti Polis (U_POLIS)
Universiteti Katolik “Zonja e Këshillit të Mirë” (UniKZKM)
Albanian University (AU)
Alma Mater Studiorum Università di Bologna (UNIBO)
Università degli Studi di Siena (UNISI)
University of Barcelona (UB)
University Institute of Lisbon (ISCTE-IUL)
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë (CCIT)
Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea (AL)
Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve (MARS)
Associated partners: United Nations Development Programme (UNDP
Person kontakti:
Dr. Alma Afezolli
 
       
 
 
 
Në Linjë

Kemi 123 vizitorë e asnjë përdorues në linjë

Mirësevini në faqen e Universitetit Politeknik të Tiranës

Menu Lart

Menu Lart

Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike

Krijuar: 23 Tetor 2009 Ndryshimi i fundit: 16 Qershor 2016 Vizita: 34637

 FAKULTETI I INXHINIERISË  MATEMATIKE DHE  INXHINIERISË FIZIKE (FIMIF)

 www.fimif.edu.al

 Dekani: Prof.Asc. Ligor Nikolla

 Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 
Historik i shkurtër i FIMIF

 Eshtë një fakultet i ri i cili ofron një të ardhme të sigurtë. Formim bazë dhe të avancuar të shkencave inxhinierike si në shkencat kompjuterike, fotonike, elektronike, optike, automatizim dhe telekomunikacion. Programet e diplomave që lëshojnë departamentet përkatëse janë të njëjta me programet e Universitetit Politeknik të Milanos. Në përfundim të këtyre programeve të studimit lëshohet përkatësisht diplomë e nivelit të dytë, DND, në Inxhinieri matematike dhe Inxhinieri fizike.

Departamentet

 • Departamenti i Inxhinierisë Fizike
 • Departamenti i Kimisë
 • Departamenti i Inxhinierisë Matematike
 • Qendra e Gjuhëve të Huaja

Diplomat

BACHELOR

 • BACHELOR në Inxhinieri Fizike
 • BACHELOR në Inxhinieri Matematike

Master Profesional

 • Master Profesional në Inxhinieri Fizike
 • Master Profesional në Inxhinieri Matematike

MASTER SHKENCOR

 • MASTER SHKENCOR në Inxhinieri Fizike
 • MASTER SHKENCOR në Inxhinieri Matematike

PhD

 • PhD në Inxhinieri Matematike, me Drejtimin Anali

Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave

Krijuar: 23 Tetor 2009 Ndryshimi i fundit: 16 Qershor 2016 Vizita: 45444

FAKULTETI I GJEOLOGJISË DHE MINIERAVE

http://dibmin-fgjm.org/

Dekani: Prof. Dr. Vasil Jorgji

 Email: 

 

Historik i shkurtër i FGJM

Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave, është shkolla e parë e larte në Shqipëri për përgatitjen e specialisteve për të gjitha degët e shkencave të industrisë minerare. Drejtimet e përgatitjeve të specialisteve në këto shkenca kanë pasur si qëllim zhvillimin e gjeologjisë në të gjithë drejtimet e saj; specialisteve të minierave për hapjen, përgatitjen dhe shfrytëzimin e vendburimeve të mineraleve të dobishëm dhe drejtimin e shpimit dhe prodhimit të vendburimeve të naftës dhe të gazit.

Përgatitja për herë të parë e këtyre drejtimeve të reja shkencore në vendin tonë, kërkonte edhe zhvillimin brenda shkollës të disa specialiteteve të ngushta e të veçanta, të cilat u rritën dhe u zhvilluan me shpejtësi krahas zhvillimit dhe rritjes së Fakultetit. Fakulteti filloi të përgatitë kuadro që i përgjigjeshin kërkesave të zhvillimit të industrisë minerare. Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave u formua dhe u zhvillua në kuadrin e Institutit të Lartë Politeknik të Tiranës dhe Fakultetit të Inxhinierisë të Universitetit të Tiranës. Mbi këtë bazë, drejtimi i përgatitjes së studenteve ka qënë dhënia e titullit "Inxhinier" për të gjitha specialitetet që përgatiteshin. Kjo lidhet me formimin e thellë inxhinierik të planeve e të programeve mësimore. Ky drejtim vazhdon të jetë edhe sot.

Departamentet

 1. Departamenti i Shkencave të Tokës
 2. Departamenti i Gjeologjisë së Zbatuar, Mjedisit dhe Gjeoinformatikës
 3. Departamenti i Inxhinierisë së Burimeve Minerare
 4. Departamenti i Burimeve të Energjisë

Diplomat

BACHELOR:

 • BACHELOR në Inxhinieri Shkenca të Tokës
 • BACHELOR në Inxhinieri Gjeoinformatike
 • BACHELOR në Inxhinieri Gjeoburimesh

MASTER SHKENCOR në Inxhinieri Gjeologjike

 1. Profili Gjeologji Inxhinierike dhe Hidrogjeologji
 2. Profili Vendburimet e Mineraleve të Dobishme dhe Petrologji
 3. Profili Gjeologji e Vendburimeve Hidrokarbure
 4. Profili Gjeoinformatikë

MASTER SHKENCOR në Inxhinieri Burimet Natyrore

 1. Profili Inxhinieri e Burimeve të Energjisë
 2. Profili Përpunim Mineralesh dhe Mbetjesh
 3. Profili Gjeomatikë
 4. Profili Gjeoinxhinieri

MASTER SHKENCOR në Inxhinieri Gjeofizike

MASTER SHKENCOR në Inxhinieri Gjeomjedisi

PhD në Gjeoshkencat, Burimet dhe Mjedis

 

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

Krijuar: 23 Tetor 2009 Ndryshimi i fundit: 16 Nentor 2016 Vizita: 43672

 
FAKULTETI I TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT (FTI)

http://www.fti.edu.al

Dekani: Prof.Asc. Vladi  Koliçi

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 


Historik i shkurtër i FTI

Historia e degës së Inxhinierise Elektronike fillon qysh prej viteve ´60, me formimin e Katedrës së Elektronikës, si pjesë e Fakultetit të Inxhinierisë.
Në vitin 1994 u krijua Departamenti i Elektronikës, dhe dega e Elektronikës u organizua në tre drejtime: Automatikë, Kompjutera dhe Telekomunikacion.
Në vitin 2007 u krijua Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (nga bashkimi i strukturave ekzistuese: Departamenti i Elektronikës, Instituti i Informatikës dhe Matematikës së Aplikuar dhe Seksioni i Informatikës).
Programet e studimit të FTI-së ofrojnë njohuri në fushat e arkitekturën e sistemeve të telekomunikacioneve, teknikave numerike dhe analoge të përpunimit dhe transmetimit të sinjaleve multimediale, sistemet satelitore, sistemet me fibra optike, protokollet e transmetimit të të dhënave, rrjetat e kompjuterave, rrjetat me sensorë, rrjetat ad-hoc, arkitekturën e sistemeve të përpunimit, strukturën e bazave të të dhënave, sistemet e shperndarë, inxhinieria e softuerit, teknologjitë Web, elementët bazë të sistemeve elektronike, projektimin e elementëve përbërës të sistemeve elektronike, aplikimet e sistemeve elektronike në industri, etj

Struktura e FTI

Departamente:

 1. Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit
 2. Departamenti i Inxhinierisë Informatike
 3. Departamenti i Bazave të Informatikës

Diploma dhe grada

Diploma Bachelor:

 • Inxhinieri Elektronike
 • Inxhinieri Informatike
 • Inxhinieri Telekomunikacioni

Diploma Master Profesional:

 • Inxhinieri Informatike
 • Teknologji Informacioni

Diploma Master Shkencor:

 • Inxhinieri Elektronike
 • Inxhinieri Informatike
 • Inxhinieri Telekomunikacioni

Grada Doktor:

 • Grada Doktor i shkencave në Inxhinieri Informatike
 • Grada Doktor i shkencave në Telekomunikacion dhe Inxhinieri Informacioni

Fakultete dhe Instituti

Krijuar: 23 Tetor 2009 Ndryshimi i fundit: 09 Nentor 2016 Vizita: 48700

FAKULTETET, INSTITUTI DHE DEPARTAMENTET E UPT

 
I. Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN)

 1. Departamenti i Konstruksioneve të Ndërtimit dhe Infrastrukturës së Transportit
 2. Departamenti i Mekanikës së Strukturave
 3. Departamenti i Inxhinierisë së Mjedisit
 4. Departamenti i Hidroteknikës dhe Hidraulikës
 5. Departamenti i Gjeodezisë

II. Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU)

 • Departamenti i Arkitekturës
 • Departamenti i Urbanistikës

III. Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)

 1. Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit
 2. Departamenti i Inxhinierisë Informatike
 3. Departamenti i Bazave të Informatikës

IV. Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike  (FIM)

Departamenti i Energjise me grupet mesimore shkencore si me poshte:

- Termoteknikes dhe energjitikes
- Makinave termofluidike dhe impianteve termoteknik
 
Departamenti i Mekanikes me grupet mesimore shkencore si me poshte:
 
- Konstruksionet mekanike dhe projektimi mekanik
- Sistemet e transportit dhe mjetet levizese
 

Departamenti i Prodhimit Menaxhimit me grupet mesimore shkencore si me poshte:

- Teknologjise mekanike dhe menaxhimit
- Grafikes inxhinjerike
- Materialeve dhe Metalurgjise

Departamenti i Tekstilit dhe Modes

  V. Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM)

 1. Departamenti i Shkencave të Tokës
 2. Departamenti i Gjeologjisë së Zbatuar, Mjedisit dhe Gjeoinformatikës
 3. Departamenti i Inxhinierisë së Burimeve Minerare
 4. Departamenti i Burimeve të Energjisë

VI. Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE)

 1. Departamenti i Sistemeve Elektrike të Fuqisë
 2. Departamenti i Elektroteknikës
 3. Departamenti i Automatikës

VII. Fakulteti i Inxhinierise Matematike & Inxhinierise Fizike (FIM&IF)

 • Departamenti i Inxhinierisë Fizike
 • Departamenti i Kimisë
 • Departamenti i Inxhinierisë Matematike
 • Qendra e Gjuhëve të Huaja

I. Instituti i Gjeoshkencave dhe Energjisë, Ujit dhe Mjedisit (IGJEUM)

 1. Departamenti i Gjeoresurseve dhe Gjeoambientit;
 2. Departamenti i Gjeofizikës Rajonale dhe Inxhinierike;
 3. Departamenti i Sizmologjisë;
 4. Departamenti i Ekonomisë Ujore dhe Energjive të Rinovueshme;
 5. Departamenti i Klimës dhe Mjedisit.

Artikuj te tjere...

 1. Rreth nesh

Sottocategorie