Projekte

1st International Conference: “Engineering and Entrepreneurship”, Tirana, Albania, 17-18 November 2017.
Dear Colleagues and Partners,
We are pleased to invite you to the 1st International Conference “Engineering and Entrepreneurship” 2017, organized by Mechanical Engineering Faculty, Polytechnic University of Tirana (PUT), which will be held in Albania, on 17-18 November, 2017.

For more information: 1st International Conference PUT, ICEE 2017

ICEE Paper Template

 

Në Linjë

Kemi 36 vizitorë e asnjë përdorues në linjë

Mirësevini në faqen e Universitetit Politeknik të Tiranës

Njoftim për vende të lira pune - FTI

Kategoria kryesore: Menu Lart
Krijuar: 10 Tetor 2011 Ndryshimi i fundit: 16 Prill 2014 Data pubblicazione Vizita: 5907

Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Teknologjise se Informacionit shpall vendet vakant si me poshte:

Departamenti i Elektronikes dhe Telekomunikacionit shpall konkurs në 5 (pesë) vende pune për personel akademik.

Qëndra për Kërkim dhe Zhvillim në Teknologjitë e Informacionit propozon të shpallet konkursi për 4 (katër) vende pune për personel akademik.

Departamenti i Inxhinierisë Informatike propozon të shpallet konkursi për 5 (pesë) vende pune për pesonel akademik.

Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin brenda datës 21.10.2011 pranë Zyrës së Burimeve Njerëzore në Rektoratin e Universitetit Politeknik të Tiranës dokumentat.

1.Departamenti i Elektronikes dhe Telekomunikacionit shpall konkurs në 5 (pesë) vende pune për personel akademik.

Kandidati për këto vene pune duhet të plotësojë kriteret e mëposhtme:

Kandidatët me gradën shkencore “Doktor” – 2 vende pune.

1. Të kenë mbrojtur doktoratën në fushat e Teknologjisë së Informacionit.

2. Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8 (tetë).

3. Të kenë njohuri të mira në lëndën “Elektronikë Fuqie” etj.

4. Preferohet që kandidatët të jenë nën moshën 40- vjeç.

Kandidatët me Diplomë të Nivelit të Dytë ose “Master i Shkencave”, në sistemin e ri (3+2). 3- vende pune.

1. Të kenë diplomë të ciklit të dytë në Inxhinieri Elektronike, Inxhinieri Telekomunikacioni.

2. Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 9 (nëntë).

3.Të kenë njohuri të mira të lëndëve: Bazat e Telekomunikacioneve, Teoria e Sinjaleve, Përpunim Numerik i Sinjaleve, Sistemet në Radiofrekuencë, Sistemet e Telekomunikacionit etj.

4. Të zotërojë një gjuhë të huaj të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh. Gjuha e huaj të jetë e mbrojtur në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja ose nga TOEFL.

5. Preferohet që kandidatët të jenë nën moshën 30- vjeç.

 

2. Qëndra për Kërkim dhe Zhvillim në Teknologjitë e Informacionit propozon të shpallet konkursi për 4 (katër) vende pune për personel akademik.

Kriteret që duhet të përmbushin kandidatët për këto vende janë:

1. Të kenë Diplomë të Nivelit të Dytë ose “Master i Shkencave”, në fushën e Teknologjive të Informacionit, të përfunduar me notë mesatare të ponderuar mbi 8.5.

2. Të ketë njohuri të specializuara në GIS/RS dhe në përpunimin e imazheve satelitore.

3. Preferohen kandidatët me njohuri programimi në C / JAVA.

4. Të zotërojë një gjuhë të huaj të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh. Gjuha e huaj të jetë e mbrojtur nga Fakulteti i Gjuhëve të huaja ose nga TOEFL.

5. Preferohet që kandidatët të jenë nën 45- vjeç.

 

3. Departamenti i Inxhinierisë Informatike propozon të shpallet konkursi për 5 (pesë) vende pune për pesonel akademik.

Kriteret që duhet të përmbushin kandidatët për këto vende janë:

Kandidatët me gradën shkencore “Doktor”. 2 – vende pune.

1. Të kenë mbrojtur doktoraturën në fushën e Inxhinierisë së Kompjuterave.

2. Të kenë notë mesatare të ponderuar mbi 8-të.

3. Të ketë njohuri të mira në grup lëndët: Teknikat dhe Gjuhët e Programimit, Algoritmikë dhe Programim i Avancuar.

4. Preferohet që kandidatët të jenë nën moshën 40- vjeç.

 

Kandidatët me Diplomë të Nivelit të Dytë ose “Master i Shkencave”, në sistemin e ri (3+2). 3 – vende pune.

1. Të kenë Diplomë të Nivelit të Dytë ose “Master i Shkencave” në Inxhinieri Informatike.

2. Të ketë notë mesatare të ponderuar mbi 9 (nëntë).

3. Të zotërojë një gjuhë të huaj të Komunitetit Europian. Gjuha angleze përbën avantazh. Gjuha e huaj të jetë e mbrojtur në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja ose nga TOEFL.

4. Të kenë njohuri të mira në grup lëndët: Teknikat dhe Gjuhët e Programimit, Algoritmikë dhe Programim i Avancuar, Arkitekturë Kompjuteri dhe e Sistemeve të Përpunimit, Projektim i Sistemeve Shifrore.

5. Preferohet që kandidatët të jenë nën moshën 30- vjeç.

 

Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin brenda datës 21.10.2011 pranë Zyrës së Burimeve Njerëzore në Rektoratin e Universitetit Politeknik të Tiranës këto dokumenta:

  1. Kërkesë me shkrim për aplikim;
  2. Curriculum Vitae;
  3. Diplomën e studimeve universitare dhe listën e notave të noterizuar. (Aplikantet qe kane kryer studime jashte shtetit duhet te kene bere njohjen e diplomave nga MASH);
  4. Kopje e Diplomes Master i Nivelit te Dyte ose “DOKTOR” te noterizuar, ne rast se ka. (Aplikantet qe kane kryer studime jashte shtetit duhet te kene bere njohjen e diplomave nga MASH);
  5. Fotokopje të pasaportës ose kartës së indentitetit;
  6. Kopje të librezës së punës të noterizuar;
  7. Certifikate kualifikimi dhe trainimesh te ndryshme (ne rast se ka);
  8. Deshmi e gjuhes e noterizuar;
  9. Raport mjekësor për aftësi në punë;
  10. Dëshmi penaliteti ose formular vetëdeklarimi.

 

R E K T O R I

 

Akademik Jorgaq KAÇANI

 

 

Kampusi Digital Frankofon

Kampusi Dixhital Frankofon i Tiranes ofron:
* Hapesire per te punuar (mund te konsultoni librat e botuar)
* Te abonoheni ne disa baza te dhenash lidhur me informacionin teknik dhe shkencor
* Te asistoni ne konferenca shkencore lokale ose nderkombetare me ane te sistemit te viziokonferences

* Te porosisni artikuj ose teza nepermjet faqes se INIST-it
* Te ndiqni nje master ne distance si dhe mund te merrni pjese ne trajnimet qe organizohen nga kjo qender.

Informacion