Mirësevini në faqen e Universitetit Politeknik të Tiranës

FIM - Energjitikë, vende vakante

Kategoria kryesore: Menu Lart
Krijuar: 13 Prill 2012 Ndryshimi i fundit: 16 Prill 2014 Data pubblicazione Vizita: 3422

Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, Departamenti i Energjitikes, shpall vendet vakant si më poshtë:


1. Departamenti i Energjitikes shpall konkurs per 2 (dy) vende pune për personel akademik.


Kandidati për këtë vend pune duhet të plotësojë kriteret e mëposhtme:

1. Të ketë mbaruar Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike, profili Energjitike.

 • 2. Të ketë përfunduar studimet universitare me mesatare mbi 8.00.
 • 3. Të njohë mire gjuhën Angleze (e mbrojtur me dëshmi).
 • 4. Të kete aftesi te mira ne komunikim dhe aftesi ne mesimdhenie.


2. Departamenti i Energjitikes shpall konkurs per 1 (nje) vend pune për punonjes ndihmes mesimor-shkencor.


Kandidati për këtë vend pune duhet të plotësojë kriteret e mëposhtme:

 • 1. Të ketë mbaruar Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike.
 • 2. Preferohen kandidatet qe jane specializuar ne fushen e Motorreve me Djegie te Brendeshme.
 • 3. Të ketë njohuri te mira te programeve baze te kompjuterit.
 • 4. Të kete aftesi te mira ne komunikuese me koleget.
 • 5. Te kete aftesi per te drejtuar punet laboratorike ne menyre te pavarur.


Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin brenda datës 27.04.2012 pranë Zyrës së Burimeve Njerëzore në Rektoratin e Universitetit Politeknik të Tiranës këto dokumenta:

 • 1. Kërkesë me shkrim për aplikim;
 • 2. Curriculum Vitae;
 • 3. Diplomën e studimeve universitare dhe listën e notave të noterizuar. (Aplikantët që kanë kryer studime jashtë shtetit duhet të kenë bërë njohjen e diplomave nga MASH);
 • 4. Kopje e Diplomës Master i Nivelit te Dyte ose “DOKTOR” të noterizuar, në rast se ka. (Aplikantët që kanë kryer studime jashtë shtetit duhet të kenë berë njohjen e diplomave nga MASH);
 • 5. Fotokopje të pasaportës ose kartës së indentitetit;
 • 6. Kopje të librezës së punës të noterizuar;
 • 7. Certifikate kualifikimi dhe trainimesh te ndryshme (ne rast se ka);
 • 8. Deshmi e gjuhes e noterizuar;
 • 9. Raport mjekësor për aftësi në punë;
 • 10. Dëshmi penaliteti ose formular vetëdeklarimi.
Kampusi Digital Frankofon

Kampusi Dixhital Frankofon i Tiranes ofron:
* Hapesire per te punuar (mund te konsultoni librat e botuar)
* Te abonoheni ne disa baza te dhenash lidhur me informacionin teknik dhe shkencor
* Te asistoni ne konferenca shkencore lokale ose nderkombetare me ane te sistemit te viziokonferences

* Te porosisni artikuj ose teza nepermjet faqes se INIST-it
* Te ndiqni nje master ne distance si dhe mund te merrni pjese ne trajnimet qe organizohen nga kjo qender.

Informacion