Kërkimi Shkencor

Shtyp
Krijuar: 28 Tetor 2009 Ndryshimi i fundit: 30 Tetor 2014 Vizita: 31680

UPT OFRON:

 
Projekte:

 

2006 - 2011

80 referime në aktivitete shkencore jashtë vendit.
140 referime në aktivitete shkencore brenda vendit.
Numri i kongreseve / konferencave shkencore, kombëtare e ndërkombëtare të organizuara nga vetë Universiteti Politeknik që nga krijimi i tij, i cili shkon mbi 200.
Angazhimi i stafit akademik në botime tekstesh mësimore, libra dhe artikuj është mjaft i madh. Kjo ka ardhur edhe si rezultat i politikës që ka ndjekur UPT për të mbuluar në një masë të konsiderueshme disiplinat fondamentale dhe ato speciale me tekste mësimore.
Vetëm gjatë 5 viteve të fundit kemi botimin e mbi 100 libra dhe tekste mësimore, dhe mbi 250 artikuj në organe shkencore brenda dhe jashtë vendit. Që nga viti 1970 Universiteti nxori organin e tij shkencor “Buletinin e Shkencave Teknike”, në të cilin janë botuar mbi 1600 artikuj shkencorë dhe rreth 400 artikuj në ndihmë të prodhimit.
Një nga aspektet e rrëndësishme të realizimit të aktivitetit shkencor në njësitë kryesore të UPT-së është edhe organizimi i shkollave të doktoraturës.
Sot funksionojnë 7 shkolla doktorature me profilizime të ndryshme, në të cilat janë të regjistruar rreth 200 studentë doktorantë. Shumica e doktorantëve vijnë nga radhët e asistentëve të stafit të brendshëm akademik. Shkollat e doktoraturës nuk u ngritën në terren të zbrazët, por u shfrytëzua eksperienca e madhe, e grumbulluar në këto 60 vjet, për organizimin e kurseve të kualifikimit pasuniversitar, SHPU, drejtime të punimeve të dizertacioneve, në të cilat janë përfshirë përveç stafit të brendshëm, edhe një numër i madh i kandidatëve nga institucione të tjera arsimore apo kërkimore të Shqipërisë.