Senati

Shtyp
Krijuar: 23 Tetor 2009 Ndryshimi i fundit: 17 Qershor 2016 Vizita: 62521

SENATI AKADEMIK


 Senati Akademik është organ kolegjial vendimmarrës i zgjedhur në nivel Universiteti. Senati është organi më i lartë i Universitetit që përcakton politikat e zhvillimit të tij, programon, bashkërendon, drejton dhe kontrollon veprimtaritë e mësimdhënies e të kërkimit shkencor, problemet administrativo-financiare si dhe vlerëson efikasitetin e tyre.

Veprimtaria e Senatit të UPT, mbështetet në Ligjin Nr. 9741, date 21.05.2007 “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 14 si dhe në Statutin e UPT, neni 19.

Anëtarët e Senatit

Rregullore e Senatit