Ankand1

Shtyp
Krijuar: 22 Korrik 2010 Ndryshimi i fundit: 16 Prill 2014 Vizita: 3221

Sheshi «Nënë Tereza», Nr.4, Tiranë
Tel/Fax: 227914
www.upt.al

 Lënda: Njoftim për anullim procedure Ankandi.

Universiteti Politeknik i Tiranës, në cilësinë e Autoritetit Shitës, njofton se proçedura e ankandit me objekt “Shitje automjetesh të Universitetit Politeknik të Tiranës”, e zhvilluar në datën 08.07.2010, është anulluar pasi dokumentat e ankandit janë hartuar në kundërshtim me kreun X, pika 2, te VKM nr. 1242, date 16.12.2009, “Për rregullat e funksionimit të komisionit të ankandit, procedurat e zhvillimit të ankandit, kriteret e vlerësimit të pronës, që nxirret në ankand, si dhe për mënyrën e indeksimit të përfitimit financiar mujor”.

TITULLARI I AUTORITETIT SHITËS

Akademik Jorgaq KAÇANI