FIM - vend vakant - sekretare - afati 12.04.2014

Shtyp
Krijuar: 31 Mars 2014 Ndryshimi i fundit: 31 Mars 2014 Vizita: 1958

Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Inxhinierise Mekanike shpall vendin vakant per Sekretare Mesimore:

Kandidati duhet të plotësojë këto kritere:

1.Të ketë mbaruar arsimin e larte preferohen shkencat sociale.

2.Të ketë njohuri të përdorimit të kompjuterit dhe të programeve kompjuterike.

3.Të njohë një nga gjuhët e huaja, anglishtja do të përbënte avantazh. 

4.Preferohet eksperience pune ne arkiva ose sekretari.

5.Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe aftësi për të punuar në grup.

Te gjithe kandidatët duhet të paraqesin brenda datës 12.04.2014 pranë Zyrës së Burimeve Njerëzore në Rektoratin e Universitetit Politeknik të Tiranës këto dokumenta:

1.Kërkesë me shkrim për aplikim.

2.Curriculum Vitae.

3.Fotokopje të pasaportës ose kartës së identitetit.

4.Diplomën e studimeve universitare dhe listën e notave të noterizuar. 

5.Dëshmi të njohurive kompjuterike dhe të trainimeve të ndryshme.

6.Një rekomandim pune.

7.Raport mjekoligjor për aftësi në punë.

8.Dëshmi penaliteti ose formular vetëdeklarimi;