Legjislacioni

Shtyp
Krijuar: 05 Nentor 2014 Ndryshimi i fundit: 15 Prill 2021 Vizita: 33798

UDHEZUES PER ZHVILLIMIN E MESIMIT NE DISTANCE NE UPT

RREGULLORE PER DISIPLINIMIN E SISTEMIT TE SHERBIMEVE NE UNIVERSITETIN POLITEKNIK TE TIRANES  

 

 

KODI I ETIKES NË UNIVERSITETIN POLITEKNIK TË TIRANËS

 

 

RREGULLORE E KOMISIONIT TË PËRHERSHËM PËR DHËNIEN E GRADËS SHKENCORE “DOKTOR E UNIVERSITETIT POLITEKNIK TË TIRANËS

 

RREGULLORE E STUDIMEVE TË DOKTORATËS E UNIVERSITETIT POLITEKNIK TË TIRANËS

 

RREGULLORE PËR FITIMIN E TITUJVE AKADEMIKË NË UNIVERSITETIN POLITEKNIK TË TIRANËS

 

RREGULLORE E KOMISIONIT PËR PROMOVIMIN PERSONELIT AKADEMIK TË UNIVERSITETIT POLITEKNIK TË TIRANËS

 

Rregullore e Zhvillimit Kurrikular dhe Mesimdhenies ne UPT

PLANI STRATEGJIK 2019-2024

2018-2019: Statuti i UPT

Statuti i Universitetit Politeknik të Tiranës, miratuar nga Senati Akademik i UPT-së me vendim Nr. 15, datë 31.10.2018 dhe MASR me Urdhërin Nr. 10, datë 10.01.2019.

 

 

 

  2015: Ligji për arsimin e lartë

LIGJ Nr. 80/2015 PËR ARSIMIN E LARTË DHE KËRKIMIN SHKENCOR NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË