Drejtoria Ekonomike

Shtyp
Krijuar: 23 Tetor 2009 Ndryshimi i fundit: 29 Janar 2021 Vizita: 26168

Drejtoria Ekonomike

Drejtor: Elvana Ndreca

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sektorët:

SEKTORI I FINANCES

Përgjegjës Sektori: Valbona Dhaskali

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Specialist: Rudina Zela

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Magazinier: Margarita Ferhati

 

SEKTORI I BUXHETIT

Specialist :Suela Cfarku

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Specialist:Ina Murataj

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Drejtoria Ekonomike është njësi strukturore, që ka për mision:

-Të ndjekë dhe të zbatojë procedurat financiare, të ndarjes dhe realizimit të buxhetit të Universitetit Politeknik të Tiranës (UPT), (të fondeve buxhetore ,investimeve, valutës, të ardhurave, donacioneve dhe projekteve) me eficencë dhe efektivitet, të mbajë dokumentacionin përkatës në lidhje të ngushtë me organizmat financiare shtetërore, të raportojë për veprimtarinë ekonomike-financiare, në përputhje me aktet ligjore e nënligjore ne fuqi.
-Të mbështesë shërbimet financiare në sasi, cilësi, kohën e duhur dhe në përputhje me standardet e miratuara, në funksion të realizimit të politikave, prioriteteve dhe nevojave të parashikuara nga organet drejtuese dhe administrative të UPT, për realizimin me sukses të procesit mësimor, të programeve të studimit kërkimor shkencor dhe për shërbimet për të tretët.
-Të bashkëpunojë sistematikisht me strukturat dhe organet financiare të Universitetit Politeknik, strukturat dhe organet financiare shtetërore dhe të tretë në përputhje me detyrimet që burojnë nga legjislacioni në fuqi.

Drejtori i Drejtorise Ekonomike ka për detyrë:

-Të drejtojë dhe monitorojë zbatimin e rregullave dhe ligjeve financiare në procesin e hartimit, detajimit, rialokimit, menaxhimit e raportimit të fondeve si dhe dokumentimin e gjithë veprimtarisë operacionale në Universitetin Politeknik të Tiranës.
-Të hartojë politika motivuese për personelin në varësi, të mbikqyrë punën e këtij personeli dhe të raportojë në strukturat drejtuese të UPT për punën e Drejtorisë Ekonomike.
-Të përgatisë raporte, analiza, rekomandime dhe informacione periodike te autorizuara nga strukturat drejtuese te UPT apo drejtues të institucioneve të tjera shtetërore lidhur me aspektet e buxhetimit, menaxhimit e realizimit ekonomiko-financiar.