Drejtoria e Kurrikulave

Shtyp
Krijuar: 20 Maj 2011 Ndryshimi i fundit: 28 Nentor 2021 Vizita: 29776

Drejtoria e kurrikulave

 Prof. Mimoza Cukalla
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Drejtoria e Kurrikulave kryen këto funksione:

-Koordinon, monitoron aktivitetin për hartimin, riorganizimin, rishikimin dhe mbylljen e programeve të studimit në të tre ciklet e studimit;
-Koordinon dhe monitoron zhvillimin e programeve mësimore duke u mbështetur në Rregulloren e Zhvillimit Kurrikular të UPT-së;
-Koordinon punën me ministrinë përgjegjëse për arsimin e lartë (Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë) për çështjet mësimore dhe të administrimit të kurrikulës në UPT;
-Koordinon dhe monitoron procesin e pranimeve në të tre ciklet e studimit qe ofrohen në UPT;
-Bashkëpunon ngushtë me MASR nëpërmjet organizmave vartëse të saj për të gjitha çështjet dhe problematikat që lidhen me administrimin e anës mësimore ne UPT;
-Administron kërkesat për verifikime që vijnë nga institucione brenda dhe jashtë vendit, publike dhe/ose private, duke mbajtur një data bazë të rregullt për të gjithë ish-   studentët e UPT-së.

Sektorët:

Pergjegjes Sektori IT dhe E-Learning:Bledar Demaj

Email:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

Specialiste IT:Paola Janllari

Email:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Pershkrimi i punës:

-Të kujdesen për mirëmbajtjen e sistemit të kompjuterave.
-Të mbajnë kontakte me Fakultetin e Teknologjise së Informacionit dhe me shoqëri të cilat ofrojnë shërbime (suport).
-Të mirëmbajnë website-in e institucionit www.upt.al
-Të bëjnë instalim e PC, printer, skaner ,software etj.
-Të japin asistencë për punonjësit që përdorin asetet kompjuterike në UPT.
-Të bëjnë analizimin e problemeve të rrjetit dhe gjetjen e zgjidhjeve të tyre për vazhdimësinë e punës të personelit të UPT;
-Detyra të tjera të përcaktuara në legjislacionin në fuqi si dhe aktet e brendshme të institucionit .