Programi i Transparencës

Hyrje

 

 

Rreth autoritetit

Kuadri ligjor rregullator

Tekstet e plota

E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar
Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi AP Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të AP Informacion për procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat
Shërbimet që ofrohen nga AP Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të AP Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga AP Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga AP

 

Legjislacion ndërkombëtar

Legjislacion kombëtar:

Akte nënligjore

Rregullore:

  1. Rregullore e Këshillit të Profesorëve në UPT   
  2. Rregullore Komisionit për promovimin e personelit akademik në UPT
  3. Rregullore e Studimeve të Doktoratës në UPT
  4. Rregullore per fitimin e titujve akademikë në UPT
  5. STATUTI i UPT

Kodi i sjelljes: Kodi i Etikës në UPT

Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit

Strategji: PLANI STRATEGJIK 2019-2024 I UNIVERSITETIT POLITEKNIK TË TIRANËS

Raport vjetor

Manuale/dokument politikash, që ka lidhje me funksionet e AP dhe që prek publikun

Politikat e Universitetit Politeknik të Tiranës për studentët dhe anëtarët e stafit, që i përkasin grupeve të disavantazhauara:

Buxheti, plani i shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara:

  1. Buxheti:  2016, 2017, 20182019
  2. Të ardhura dhe shpenzime: 2018, 2019, 2020, Janar - shkurt 2021

Raport vjetor për zbatimin e buxhetit dhe anekset

Donacione, sponsorizime

Dokumente që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara

Shënim: Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose Çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara.

Paketa ligjore për shërbimet
 Rregullore e shërbimit ndaj të tretëve
Shërbime ndaj të tretëve, UPT
Urdhër i MIE nr.243 datë 12.06.2019 
 VKM 187, 9.10.2014
VKM-nr.-188-datë-13.03.2019 

Shënim: Lëshim dokumentacioni/Leje/Licenca/Autorizime etje.

Shënim: AP vlerëson publikimin duke patur parasysh kërkesat që merr më shpesh.

Bazuar në nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit†(në vijim “LDIâ€), Autoriteti Publik (në vijim “APâ€) duhet të publikojë Programin e Transparencës (në vijim “PTâ€) të miratuar nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale (në vijim “Komisioneriâ€). AP duhet të publikoj informacion sipas veprimtarisë së tij funksionale si dhe të rishikoj e përditësoj PT në çdo rast të ndryshimit të aktivitetit institucional, kuadrit ligjor rregullator apo çdo elementi tjetër që ka lidhje me transparencën proaktive.

Në PT janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik. Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë: i plotë, i saktë, i përditësuar, i thjeshtë në konsultim, i kuptueshëm, lehtësisht i aksesueshëm dhe i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të A.P. Gjithashtu, përpara publikimit të informacionit AP duhet të vlerësojë nësë ka ndonjë kufizim ligjor për publikim.

Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga AP.

Në programin e transparencës janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik, mënyra e publikimit, si dhe parashikimet ligjore prej të cilave lind detyrimi për publikim. Në publikimin e informacionit, AP duhet të mbajnë parasysh interesin e publikut si dhe të mundësojnë aksesimin lehtësisht në informacionin publik.