Senati

Shtyp
Krijuar: 23 Tetor 2009 Ndryshimi i fundit: 25 Nentor 2021 Vizita: 73200

Senati akademik i Universitetit Politeknik të Tiranës

Senati është organi kolegjial më i lartë akademik i institucionit të arsimit të lartë, përgjegjës për përmbushjen e misionit të tij, në zbatim të pikës 1, të nenit 38, të Ligjit 80/2015,përgjegjës për përmbushjen e misionit të UPT. Senati akademik i UPT përcakton politikat e zhvillimit të UPT, programon dhe bashkërendon veprimtaritë e mësimdhënies dhe të kërkimit shkencor si dhe vlerëson efikasitetin e tyre. Senati akademik i UPT kryesohet nga Rektori
dhe mblidhet periodikisht.
Disa nga funksionet kryesore të SAUPT janë:
a) garanton autonominë universitare, lirinë akademike, mundësite e barabarta
dhe të drejtat e studentëve;
b) propozon planin strategjik të zhvillimit të institucionit;
c) harton strukturën e përgjithshme të UPT në bashkëpunim me njësitë bazë dhe
kryesore të tij dhe i propozon Bordit të Administrimit numrin e personelit të UPT në të gjitha nivelet;
e) krijon dhe garanton funksionimin e komisioneve të përhershëm në rang universiteti, në përputhje
me kornizën ligjore në fuqi;
g) akordon titujt “Profesor Emeritus” dhe “Doktor Honoris Causa” sipas procedurave të përcaktuara
në rregulloren e UPT;
h) miraton programin vjetor të veprimtarive akademike të rëndësishme të UPT;
i) miraton rregulloret e UPT dhe akteve e tjera institucionale;
j) miraton programet e reja të studimit, të kërkimit shkencor, ndryshimeve si dhe
mbylljes së tyre, kur ato janë të mbështetura në projekt-buxhetin vjetor të UPT;
m) vlerëson, garanton dhe mban përgjegjësi për sigurimin e brendshëm të
cilësisë në UPT;

Anëtarët e senatit

Vendime Senati 2021

Vendim senati nr.43,datë 25.11.2021

Vendim senati nr.42,datë 25.11.2021

Vendim senati nr.41,datë 17.11.2021

Vendim senati nr.40,datë 24.09.2021

Vendim senati nr.39,datë 27.07.2021

Vendim senati nr.38,datë 27.07.2021

Vendim senati nr.37,datë 27.07.2021

Vendim senati nr.36,datë 27.07.2021

Vendim senati nr.35,datë 27.07.2021

Vendim senati nr.34,datë 10.06.2021

Vendim senati nr.33,datë 10.06.2021

Vendim senati nr.32,datë 10.06.2021

Vendim senati nr.31,datë 07.05.2021

Vendim senati nr.30,datë 04.05.2021

Vendim senati nr.29,datë 14.04.2021

Vendim senati nr.28,datë 09.04.2021

Vendim senati nr.27,datë 09.04.2021

Vendim senati nr.26,datë 09.04.2021

Vendim senati nr.25,datë 12.03.2021

Vendim senati nr.24,datë 18.01.2021

Rregullore e Senatit-Ne proces...