IMG-LOGO
IMG-LOGO

Programi i Transparencës

PLANI STRATEGJIK DHE VJETOR I VEPRIMTARISË SË AUDITIMIT TË BRENDSHËM TË UNIVERSITETIT POLITEKNIK TIRANË PËR PERIUDHËN 2016-2020

PROGRAMI I TRANSPARENCËS UPT

LISTA E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT

LISTA E PROCEDURAVE TË PROKURIMEVE 2018

PLANI I AUDITIMIT TË BRENDSHËM

PASQYRA PËRMBLEDHËSE PËR REALIZIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2016 DHE DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2017

PASQYRA PËRMBLEDHËSE PËR REALIZIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2017 DHE DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2018

PUBLIKIMI I TË DHËNAVE TË DETAJUARA MBI TË ARDHURAT DHE SHPENZIMET FINANCIARE JANAR-MARS 2019

LISTA ME EMRAT E STUDENTËVE ME NOTË MESATARE 9 DERI NË 10, TË CIKLIT TE PARË DHE PROGRAMIT TË INTEGRUAR, TË CILËT PËRJASHTOHEN NGA PAGESA E TARIFËS SË SHKOLLIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019

LISTA ME EMRAT E STUDENTËVE ME NOTË MESATARE 9 DERI NË 10, TË CIKLIT TE PARË DHE PROGRAMIT TË INTEGRUAR, TËCILËT PËRFITOJNË BURSË FINANCIARE, PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019

LISTA ME EMRAT E STUDENTËVE TË CIKLIT TË DYTË, TË CILËT PAGUAJNË 50 % TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019

LISTA ME EMRAT E STUDENTËVE TË CIKLIT TE PARË DHE PROGRAMIT TË INTEGRUAR, TËCILËT PËRJASHTOHEN NGA PAGESA E TARIFËS SË SHKOLLIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019

LISTA E STUDENTËVE ME MESATARE 9-10 NGA SISTEMI I ARSIMIT TË MESËM ARDHUR NGA QENDRA E SHËRBIMEVE ARSIMORE PJ.1

LISTA E STUDENTËVE ME MESATARE 9-10 NGA SISTEMI I ARSIMIT TË MESËM ARDHUR NGA QENDRA E SHËRBIMEVE ARSIMORE PJ.2

LISTA E STUDENTËVE ME MESATARE 9-10 NGA SISTEMI I ARSIMIT TË MESËM ARDHUR NGA QENDRA E SHËRBIMEVE ARSIMORE PJ.3

LISTA ME EMRAT E STUDENTËVE TË CIKLIT TË PARË DHE PROGRAMIT TË INTEGRUAR, TË CILËT PËRFITOJNË BURSË, (KATEGORITË: STUDENTË NË NEVOJË) PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019

LISTA ME EMRAT E STUDENTËVE TË CIKLIT TË DYTË, TË CILËT PAGUAJNË 50 % TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019 (VKM 780 date 26.12.2018,pika 1b,c,c,d,dh,e,e,f,g)

LISTA ME EMRAT E STUDENTËVE TË CIKLIT TË PARË DHE PROGRAMIT TË INTEGRUAR, TË CILËT PËRJASHTOHEN NGA PAGESA E TARIFËS SË SHKOLLIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019 (VKM 269, studente sipas kategorive te pikes 1b,c,ç,d,dh,e,ë,f,g)

LISTA ME EMRAT E STUDENTËVE, TË CIKLIT TË PARË, ME MESATARE 9-10, TË CILËT PËRJASHTOHEN NGA PAGESA E TARIFËS SË SHKOLLIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019

LISTA ME EMRAT E STUDENTËVE TË CIKLIT TË PARË DHE PROGRAMIT TË INTEGRUAR, TË CILËT PËRJASHTOHEN NGA PAGESA E TARIFËS SË SHKOLLIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019 (VKM NR.40 DATË 23.01.2019)

  • Koordinator për të Drejtën e Informimit i Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

 Email : dqafa@upt.al
Tel : 00355 42 227 914
Adresa : Drejtoria Juridike në Rektoratin e UPT , Sheshi Nënë Tereza , nr.4 , kati i parë